Skovlandsprojektet
Rapporten


Rapporteringsfasen er forbi, og rapporten blev fremlagt ved en reception på Vrads Station fredag. d. 19. september kl. 16.00.


Download rapporten i en pdf-skærmudgave her fra hjemmesiden ved at klikke på dette link:
Skovlandsrapporten

Sandsynligvis kan rapporten kun ses en side ad gangen, men hvis den gemmes og herefter åbnes i
Acrobat Reader at vælge vis - sidevisning - to-sidet. Herved vil rapportens panoramabilleder gøre sig bedst.

Rapporten kan hentes på Them Bibliotek, i Vrads Købmandshandel, i Købmandsgården i Hjøllund, eller kontakt Palle Kousgaard 7575 6616, Erik Markvad i Vinding 7575 4745 eller Peter Sig Kristensen i Bryrup 8711 7188.

Orientering om Skovlandsprojektet, tidligere forløb.

Opdateret 5. september 2008
Den endelige rapport er færdig, men på grund af lokalrådsmedlemmernes ferie er rapporten ikke endelig godkendt og konfirmeret.
Den bliver på 32 sider A4, og den vil blive trykt i et antal eksemplarer, men desuden være til download i en skærmkopi på denne hjemmeside og enten på Silkeborg Kommunes hjemmeside eller på Skovlandets.
Skovlandets hjemmeside er dog endnu ikke etableret.
Det er ligeledes ideen af lave en formel afslutning på projektet, evt. i form af en reception et sted i naturen.

Projektet har af Velfærdsministeriet fået udsættelse til årets udgang, men det er hensigten af afslutte det i september.

Er du interesseret i at modtage en meddelelse om projektet afslutning, så skriv en e-mail med et par ord til begrundelse om det til Palle Kousgaard på forlag@vindenvender.dk med angivelse af navn og e-mailadresse.

Resultater af Visionsmøderne

Nedenfor kan læses om Skovlandsprojektet og om de enkelte visionsmøder.

I VradsAvisen for maj 2008 (En helt igennem håndholdt ikke-reklamefinansieret gratisavis, der bl.a. kan ses i Vrads Købmandshandel) er omtalt to udløbere af visionsmødet i Vrads.

Vision lokal selvforsyning med grøntsager.

Projektet, som med en stærk gruppe er ved at blive sat i værk, er beskrevet af Susan Klaus. Det er et projekt, der har samarbejdsrelationer med andre områder i Skovlandet.

Vrads Naturbørnehave

En gruppe med Lydia Sørensen som pennefører og ideudvikler har visioner om en naturbørnehave, som er tænkt som et lille "børneparadis" fra 8.30 - 14 med flere base i og omkring Vrads.

Nyheder fra Vrads formidles gennem www.vrads.dk.

Men det er ikke kun i Vrads


Godt i gang i Bryrup.

På visionsdagen fødtes ideen om en fællesspisning, der både skulle være en fællesaktivitet i sig selv, men også en katalysator for dannelsen af en paraplyorganisation eller et handlingsnetværk "Godt i Gang i Bryrup".
En ad hoc-kokkegruppe inviterede til fællespisning på Jens Bæks gård 30. april. Maks. deltagerantal var at til 100, og der kom 95, foruden, at der blev nedsat en ny kokkegruppe.

Vinding Vandrelaug

Vinding Vandrelaug bev dannet på visionsmødet i Vinding, og programmet kan ses på www.vindingfs.dk.

Skovlandets Lokalråd

Skovlandets Lokalråd dækker den sydligste del af den ny Silkeborg Kommune. Det er den del, der ligger syd for Salten Å og som udgør den tidligere Vinding-Bryrup-Vrads Sognekommune.
Dette område har en meget stor koncentration af |
Skovlandets Lokalråd skal i lighed med Silkeborg Kommunes andre lokalråd opfylde en rolle i den almindelige kommune- og landdistriktspolitik, men det projekt, der her er givet landdistriktspuljemidler til, er ikke specielt henvendt til kommunen.

Projektet, som kaldes Skovlandsprojektet, omhandler først og fremmest områdets egen dynamik med udgangspunkt i områdets natur og befolkning, kulturelt, socialt og økonomisk.

Projektets hovedområder er de bymæssige bebyggelser i Vinding, Bryrup, Vrads, Hjøllund og Katrinedal. Der vil være områder i Skovlandet, som ikke entydigt relaterer sig som opland til disse områder. Disse skal have mulighed for at medvirke, hvilket kan ske i direkte dialog med konsulenten.

Skovlandsprojektets opdeling

Projektet er opdelt i flere faser, som omfatter

• 1.En forberedelses- og undersøgelsesfase, som især omfatter Skovlandets Lokalråd og konsulenten. Planlagt til især at foregå december 2007-januar 2008.

• 2.Hjemmesiden går i luften. Januar 2008.

• 3.En diskussionsfase hvor ideer vendes, udbredes og vurderes med foreninger og enkeltpersoner i de fem hovedområder. Dette kan have forskellig karakter fra sted til sted alt efter områdets samarbejdsstruktur. Desuden kan personer fra områder uden tilknytning til bysamfund ytre sig efter omtale i pressen. Alt dette er optakten til de åbne møder. Denne fase vil forløbe i perioden januar-februar og delvis marts 2008.

• 4.Møder med åbent hus i de enkelte samfund. Februar-marts 2008. (Vinding dog allerede søndag d. 27/1 kl. 10.00 – 15.00 i Vinding Forsamlingshus.)

• 5.Evaluering i Skovlandets Lokalråd som optakt til et fællesmøde for alle interesserede, som afholdes i april måned.

• 6.Sammenskrivning og rapportering (april-maj 2008).

• 7.Præsentation ultimo maj eller juni.

Tidspunkter for Visionsmøder

• Vinding søndag d. 27. januar kl. 10.00-15.00 i Vinding Forsamlingshus.
Gå til Vinding

• Vrads: onsdag d. 12, marts kl. 19.00 i Vrads Forsamlingshus.
Gå til Vrads

• Bryrup: torsdag d. 3. april i Bryruphallens cafeteria kl. 19.00-22.00.
Gå til Bryrup

• Hjøllund: tirsdag d. 15. april i Hjøllundhallen
Gå til Hjøllund

• Fællesmøde: lørdag d. 26. april i Bryrup, på Bryrup Skole kl. 9.00-13.00.

Visionsmøderne

Her bringes billeder fra de enkelte møder. Tekst vil blive lagt ind i specielle sider, når de er klar.

Visionsmøde i Vinding


Både unge og ældre var i gang ved Vinding Visionsdag. Den indledets med oplæg af projektkonsulen Palle Kousgaard og lokalrådsmedlem og formand for Vinding Landbyudvalg (et er ham, der taler på et af billederne). Herefter kom man med forslag til emner, som tematiseredes og behandledes i grupper.
Visionsdagen afholdtes i det ny Vinding Forsamlingshus, som blev indviet i 2007 efter en imponerende indsats af Vinding-boerne.

Den foreløbige rapport fra Vinding ligger i pdf-format.
download forslag fra visionsdagen i Vinding i pdf-fil

Link til Silkeborg Kommunes lokalplan for Vinding:
Lokalplan Vinding

Vrads

I Vrads arbejdes med en lidt anden struktur. Ligesom i Vinding afholdtes et formøde. I Vrads besluttedes det imidlertid at fremlægge fire emnekredse på forhånd. Disse er til gengæld så rummelige, at meget kan lægges ind i emnerne, som vil danne baggrund for de første gruppedannelser på visionsmødet, som afholdes d. 12. marts.
I mellemtiden er det meningen, at der vil blive forskellige "indspark" ved kaffebordet i Vrads "Samtale"købmand, ved den kommende fællesspisning og på www.vrads.dk.

download summarisk referat fra formødet i Vrads som pdf-fil

download den husstandsomdelte indkaldelse til visionsmøde i Vrads som pdf-fil i skærmformt

Visionsmødet i Vrads

Summarisk referat

Der var mødt ca. 35 personer, hvoraf flere var fra oplandet. Adskillige havde sendt afbud fordi de af den ene eller anden grund ikke kunne denne aften, men havde udtalt, at de var interesserede i det videre arbejde. Mødet var bl.a. varslet gennem et fyldigt, husstandsomdelt materiale. Der var
på forhånd udlagt nogle emnegrupper, som dækkede bredt, men der var desuden lagt op til, at deltagerne kunne komme med indlæg omkring emner, de særlig ønskede at fremme.

Der har længe været en interesse i Vrads for økologi og bæredygtighed, og blandt emnerne var
den internationale forpligtelse omkring bæredygtighed, som falder ind under begrebet Agenda 21. En stor gruppe omkring bæredygtighed resulterede ud over agenda 21-gruppen i at en gruppe, hvor flere af deltagerne har videnskabelig baggrund, satte sig for at arbejde med forskellige former for energi, såvel til opvarmning af huse som brændstof til biler, såsom rapsolie, bioethanol og brint.

Et emne, der tidligere har været oppe, var en selvforsyning med økologisk frugt og grønt, som havde fået stor aktualitet eftersom lokale leverandører havde nedlagt produktionen. Samtidig kom forskellige mulige koncepter på bordet.

Decentraliseringstendenserne er stærke i en tid med øget centralisering. Det kom også på andre områder tydeligt frem ved visionsmødet i Vrads. Der har tidligere været tale om såvel børneinstitution som seniorboliger i Vrads, og en gruppe beskæftigede sig under overskriften ”Fra vugge til krukke” med de perioder af et menneskes liv, hvor det offentlige især er inde i billedet. Den tidlige barndom, skoletiden og alderdommen. Et mål for gruppen var at flere opgaver skulle klares ude i lokalsamfundet, og en decentralisering af børneinstitutioner under mindre strømlinede og fleksible former var et klart ønske. Det var desuden ønsket at etablere ”nemmere” boliger for de ældre, der ikke længere kunne klare hus og have. Det store problem for de ældre i landsbyerne kom normalt, når de mistede kørekort eller bil. En traditionel kollektiv trafik er ikke mulig ude i landdistrikterne, og som én udtrykte: Tager man med den sidste skolebus før sommerferien til Bryrup for at købe ind , kan man først komme hjem efter sommerferien! Det er ikke nok at bygge de nemme boliger. Man må også hjælpe hinanden med kørsel. Det var helt tilsvarende ideer, der tidligere var kommet frem på visionsmødet i Vinding.
Gruppen i Vrads barslede også med den ide, at naturskolen i Lystrupminde skulle omdannes til en ”udeskole” for tredje klassetrin under Bryrup Skole. Det var en vision, der for alvor bragte ”Skovlandet” i spil.

De traditionelle svar på landdistrikternes problemer: Tilflytning, erhverv og turisme var der allerede i den indledende fase sat et stort spørgsmålstegn ved. Landsbyernes kvaliteter kan let blive sat overstyr ved en erhvervsudvikling. Man skal ikke forsøge at tiltrække erhverv, men gerne i fællesskab styrke de erhvervspotentialer, der i forvejen er på stedet. En lille gruppe arbejdede med ideen om at lave ”Skovlandets Spirituelle Sommerfestival”, som skulle have kunst og den såkaldt ”alternative” behandling som et omdrejningspunkt. Grundideen skulle være at give kunstnere og behandlere bedre mulighed for at ernære sig af deres evner og bruge et overskud fra festivallen til at støtte folk, der ønskede at gå til de ikke-statsstøttede behandlere.

Den gruppe, der beskæftigede sig med civilkultur, grundværdier og vores måde at omgås hinanden på, fremhævede nødvendigheden af, at mangfoldighed kunne trives, og at der var accept også af dem, der hverken fulgte strømningerne eller var del af det store fællesskab. Rummelighed var et nøgleord, og der udtryktes synspunkter, der harmonerede godt med mødeindkaldelsens ord om, at et sundt samfund kan kendes på dets måde at håndtere forskelligheder på.

En gruppe unge var ”på den anden side af muren”, nemlig i ”Spilledåsen” og ”Værestedet”, som er sammenbygget med forsamlingshuset. De ønskede et free space betonfelt til sport, bl.a. skating og basketball. Det var så heldigt, at en nybagt husejer og snarlig tilflytter var ”gammel” skater og gerne ville hjælpe til med at få noget op at stå. Det er en herlig ting ved Vrads, at folk ofte bliver engageret i byen - allerede inden de er flyttet til den.

For flere af gruppernes vedkommende arbejdes der videre må ideerne, og der bliver indkaldt til nye møder for at andre kan komme med, Det var glædeligt, at der i grupperne også deltog mennesker, der ikke havde regelmæssig gang i Vrads, men havde fulgt invitationen til, at også ikke-vradsere, der interesserede sig for forholdene i Vrads, kunne møde op.

Palle Kousgaard

download skærmversion af referatet fra visionsmødet i Vrads som pdf-fil

Visionsmøde i Bryrup


Visionsmøde i Bryrup 3. april 2008 i Bryruphallens cafeteria

Til visionsmødet var mødt 40-45 deltagere foruden Bryrups medlemmer af Skovlandets Lokalråd, Peter Sig Kristensen og Jens Bloch, samt projektkonsulent Palle Kousgaard.

Efter indledende ord af Peter Sig Kristensen og Palle Kousgaard gik deltagerne i grupper om de emnekredse, der på forhånd var fremlagt og eksemplificerede. Eksemplerne var valgt på basis af et forarbejde, men emnekredsene var valgt så bredt dækkende, at de også ville kunne rumme nye problemstillinger, der bragtes i spil, for de opstillede eksempler var mere til at inspirere og støtte end til at styre.

1. Civilkultur,
2. Kommunale forhold
3. Byplan, infrastruktur og kommerciel service
4. Natur og turisme

Der meldte sig deltagere til alle grupper, men flest dog til gruppe 1 og 3, og begge disse deltes begge op i to. For gruppe 1 skete det ved, at en del unge sammen med nogle forældre valgte at koncentrere sig specifikt om de unge, mens de øvrige ville diskutere de menneskelige og kulturelle aspekter bredt. Også gruppe 3, der beskæftigede sig med forhold omkring byplan, deltes, men her var det snarere et resultat af, at gruppen ganske enkelt var for stor

Fællesskabet skal være drivkraften

”Voksengruppen”, som beskætigede sig med civilkultur, havde som en væsentlig konklusion, at fællesskabet skal være drivkraften for vores visioner og deres realisering. På et afsluttende spørgsmål om, hvordan processen kom videre, satte de handling bag ordene og bebudede en fællesspisning d. 30. april. På den måde kan vi lære hinanden at kende, og gruppen pointerede: ”Maden bliver unik!” Det vil man komme til at høre mere om,

Gruppen havde ”udfoldelse” som en væsentlig indgang, og mange ideer kom frem. Gruppen så ”Globe” (Den nedlagte fabrik på Globevænget) som Bryrups svar på Bazar Vest. Et sted for kunstnere, teater, marked med plads til byens nye musikhus.
Også mulighederne for at udvikle området ved hallen og skolen blev vendt i gruppen. Begrebet multi-hal gik igen i flere grupper, og den kunne være et anneks til den gamle hal. Her kunne være motionscenter, wellnes, udendørs marked, øvelokaler for børn, unge og voksne, sted for kunsthåndværkere og andre kreative, der mangler tag over hovedet til deres arbejde.

Også søen fremhævedes som et sted for aktiviteter. Den gamle sportsplads kunne blive en folkepark til spontan udfoldelse. Ved godt vejr rundsendes E- mail eller sms – og der er ”gang i den”. En sydlandsk stemning, - der nok bedst ville indfinde sig en varm sommer. En mail liste ville være en god ting. I det hele taget var der brug for borgerforening, som absolut ikke skulle hedde noget med borgerforening, men måske ”Gang i Bryrup” ! Et kraftcenter, der kan sætte og holde ting i gang.

De unge mangler et sted at være

”Ungdomsgruppen” delte emnet op i ”her og nu”, altså det korte sigt, og i et ”på længere sigt”, hvor det ikke er dem, der er unge nu, men ”nye unge”, der handler om.

Der mangler et mødested. Et sted de unge selv kan få lov til at møblere og male. Hvor de kan mødes om projektarbejde, drikke te, spille musik. De unge mødes på værelser, men når de er mange, kan det ikke lade sig gøre. Nytårsaften havde de intet sted at være.

Kortsigtet ville de unge gerne have den del af barakken i skolegården, der ikke er brug. Senere kunne de unge så eventuelt overtage hele barakken. Det vil de snarest forelægge skoleinspektøren.
På længere sigt ønsker de unge at være del af et større medborgerhus. Gerne noget lidt Rampelys-agtigt med cafeteria, kunstudstilling, evt. billedskole og forskellige andre arrangementer.

Byfesten er utilfredsstillende for de 14-17-årige, som hurtigt bliver træt af at se på deres små søskende og de voksne. Om aftenen er der fest for de voksne, mens de unge så finder et sted i mørket. Gruppen foreslog et festtelt på skolens grund, hvor de selv holdt fest samtidig med byfesten, og hvor lokale bands kunne spille.

Pas på ikke at ødelægge den eksisterende, gode børnehave

Gruppen, der beskæftigede sig med de forhold, der i kommunalt regi, undrede sig over, at Kommunen havde droppet ideen om at lave børnehave i forbindelse med Bryrup Nord. Det ville vre naturligt at lægge udvidelsen af institutionen op på arealet nord for Globe, hvor der både er udvidelsesmuligheder og gode adgangsforhold for hele Skovlandet.

Alternativt kunne man lave børnehave i forbindelse med hal, skole og SFO, hvilket ville kræve opkøb af eksisterende ejendommene på Sportsvej mellem skolen og hallen. Det anbefaledes at få en arkitekt til at se på området hal-skole-tenninsbaner-søbad som fælles samlingspunkt.

Man burde tage fat på at etablere sti-forbindelse og en lokalvej fra Bryrup Nord ned til skoleområdet, så der kunne laves sikre skoleveje og veje ned til den integration af skole- og fritidsområder. Bryruphallen skal ud af fællesejet med Themhallen. Var den kommunal, ville der bedre kunne etableres samarbejde med skolen med fælles kantine og fælles idrætsfaciliteter, evt. motionscenter. ”Skole om dagen, SFO klub om eftermiddagen og om aftenen musik og teater”.

Også i denne gruppe bragtes behovet for en multi-hal frem til brug af alle - fra børn til pensionister. For Bryrup skal være et sted for bevægelse!
I forbindelse med skolens integration i et område bemærkedes det, at skolen i sig selv har et stort efterslæb på renovering og forbedring af lokaler. Det gælder større lokaler, nyt tag, nye toiletter, og naturfagslokale. Disse områder prioriterer skolens ledelse naturligvis højest, men herefter gerne kombineret skole- og offentligt bibliotek og multi-hal.

Gruppe ærgrede sig over, at de mange, der arbejder med kommuneplanen ikke var tilstede – ligesom der kun var en af Skovlandets 3 byrådsmedlemmer på plads i salen.

Samlet trafiksikkert aktivitetsområde ved skolen

Hovedgaden og skole-hal-idrætsplads var et af aftenens store samtaleemner, og en meget væsentlig konklusion på aftenens visionsmøde må være, at der tænkes visionært og sammenhængende. Vi har et offentligt område med en unik beliggenhed, og da skolen i sin tid blev bygget, åbnede den sig ud mod søen. Der er meget at bygge på, og selv om planerne er store, kan de realiseres, hvis der er en klar overordnet plan.

Fra den ene af grupperne omkring byplan kom anbefalingen at lade skole, SFO og sportshallen smelte sammen, og det kunne nødvendiggøre en lukning af et stykke af Sportsvej. Desuden ønskede man Søbadet renoveret og udvidet ind på skolens sportsplads ved fældning af træer.

Hovedgaden skal renoveres og gøres venlig med vejtræer og parkeringslommer.

Det var emne også for den anden gruppe, der arbejdede med byplanlægning.
I denne gruppe havde men så arbejdet med andet alternativ, nemlig at bygge en ny sportshal ude ved Sportspladsen. Herved kunne den eksisterende hal benyttes som servicebygning med fx brugsforening eller en driftig købmand, net-café, posthus, håndkøbsudsalg m.m. Her findes parkering. Brugsens nuværnde beliggenhed giver trafikproblemer, og den kan næppe udvides til en superbrugs med et bedre vareudbud, end det eksisterende

Gruppen fandt, at der var behov for bedre skiltning ved søen, og der skal gøres mere ud af naturstien. Den skal være mere synlig. Også den gamle sportsplads skal der gøres mere ud af og grundlæggende skal der gøres mere ud af den generelle vedligeholdelse, fx af fortove.

Bryrup Langsø er af stor betydning for Bryrup

Gruppen, der beskæftigede sig med natur og turisme, slog straks ned på, at en rensning af Bryrup Langsø var væsentlig. Det var endvidere væsentligt at håndhæve fredningsbestemmelserne for søens østlige ende, så der ikke sker store bebyggelser på de små, gamle sommerhuses grunde.
Der er behov for renovering af søbredden. Man kunne anvende stedet mere ved at etablere overdækkede spisepladser, bålplads og grill. Også denne gruppe påpegede en nødvendig renovering af omklædningsrummene.

Der henvistes senere til Bryrup Langsøs Venner, som arbejder med søens problemer. Man kan læse på http://www.bryruplangsoe.dk/.

En cykelsti langs Bryrup Hovedgade til Løve er et naturligt ønske, der gang på gang kommer frem. Gruppen foreslog, at den skulle gå til Velling Koller i den anden ende. Ikke kun cyklister, men også medborgere med rollator og kørestole skulle kunne komme ud i naturen på en egnet natursti.

Gruppen fandt behov for bedre afmærkning af vandre- og cykelstier og så gerne, at der også var naturlegepladser i forbindelse med stierne. Bedre kendskab til området kan også opnås ved månedlige vandreture med lokal guide.

Gruppen fandt at torvet ved Østervang - Hovedgaden ikke indbyder til samling, og at der var behov for en nytænkning med inddragelse også af trekanten ved den gamle station.
Gruppen så desuden Hovedgaden som en grøn indgangsportal til Bryrup med træbeplantning, parkeringslommer, chikaner, flerfarvede sten. Turistkontoret ønskes genoplivet i den gamle station. Evt. ved frivillig arbejdskraft. Ellers evt. ved campingpladsen.

Efter fremlæggelsen:

Da visionsmødet var slut kom der nogle afsluttende kommentarer. Der var en kort debat om, hvorvidt kommunen burde lytte først og handle siden i stedet for at komme med et oplæg, som det er planen og så høre og måske...... Fra Lokalrådets side er opfattelsen, at vi skal arbejde målbevidst med visionerne, uanset kommunens strategi.

Referat 3. april 2008

Palle Kousgaard

download version af referatet fra visionsmødet i Bryrup som pdf-fil 2,7 MB

Visionsmøde i Hjøllund

Visionsmødet afholdtes 15. april i Hjøllundhallen.

download skærmversion af referatet fra visionsmødet i Hjøllund som pdf fil

Hjemmeside

Projektet vil få sit eget "site" under Silkeborg Kommunes hjemmeside. Denne forventes at vre på plads i løbet af januar 2008. Da www.vindenvender.dk er hjemmeside for projektkonsulent Palle Kousgaard vil oplysniger om projektet allerede nu kunne findes her.Top